هیات مدیره تعداد بازدید: ۱۲۳۴ (۱۳۹۷/۰۵/۰۸)

اسامی اعضای هیات مدیرۀ شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سِمَت

1

اکبر دهنوی فرد

رئیس هیات مدیره

2

حسین صامعی

نایب رئیس هیات مدیره

3

حمیدرضا حافظ قرآن

عضو هیات مدیره

4

محمدحسین ابویی

عضو هیات مدیره

5

محمدرضا ذاکری زاده

عضو هیات مدیره و مدیرعامل