کارگروه شمال تعداد بازدید: ۹۶۴ (۱۳۹۷/۰۵/۲۱)

این کارگروه ، مبادی زیر را شامل می شود :

ü    مرز لطف آباد

ü    مرز اینچه برون

ü    بندر امیرآباد

ü    بندر فریدونکنار

ü    بندر نوشهر

ü    بندر انزلی

ü    مرزآستارا