کلینکر - مبادی صادراتی تعداد بازدید: ۱۳۰ (۱۳۹۹/۰۵/۲۲)

در نمودار دایره‌ای ذیل ، اصلی‌ترین مجاری صادرات کلینکرِ کشور (به تفکیک رنگ) نشان داده شده‌اند (کلیۀ مقادیر بر حسب تن هستند ).